میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه


دانشکده:
گروه
رشته:
از تاریخ:
تا تاریخ:
عنوان پایاننامهنام دانشجوتاریخ دفاعساعت دفاعمکان دفاع
بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای مدیران بر عملکرد مالی بانک های دولتی شهرستان سقز اسعدی شاهین1398/11/0513:30 اتاق کنفرانس ساختمان فنی مهندسی
تخمین پارامترهای پنل های خورشیدی با شبکه LSTM وكیل نسلیان بابك1398/11/0511:00 اتاق کنفرانس ساختمان فنی مهندسی